webmail
Pavčina Lehota

Členovia Združenia cestovného ruchu

Aktuálny zoznam členov ZCR Pavčina Lehota - Jasná

Združenie cestovného ruchu Pavčina Lehota - Jasná (ďalej iba "združenie") bolo založené podľa zákona o združovaní občanov a pripravovaného zákona o cestovnom ruchu za účelom podpory a propagácie cestovného ruchu v regióne.

Združenie bude propagovať jednotlivých partnerov a súvisejúce služby členov združenia doma aj v zahraničí prostredníctvom rôznych druhov medializácie (vlastné internetové stránky, partnerské internetové stránky, výstavy cestovného ruchu, tlačové propagačné materiály a pod.) a smerovať svoju činnosť k zabezpečeniu ďalšieho rozvoja turistického ruchu v našej oblasti.

Výhody pre partnerov združenia sú nasledovné:

Zvýšená návštevnosť klientov vďaka odporúčaniu zariadenia – partnera združenia ihneď pri ubytovaní klienta, ktorý obdrží zľavovú kartičku do daného zariadenia. (združenie má niekoľko stoviek lôžok a stále sa rozširuje)
Reklama a propagácia partnera prostredníctvom združenia: webové stránky združenia www.pavcina-lehota.sk, výstavy cestovného ruchu, letáky a iné propagačné materiály.
Reklama a propagácia partnera prostredníctvom vlastných propagačných materiálov a web stránok jednotlivých ubytovateľov – členov združenia.
Možnosť zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach združenia a prispievať k smerovaniu činností a aktivít združenia v oblasti cestovného ruchu.

Sú dva spôsoby spolupráce so združením:

 1. PARTNER NIE JE ČLENOM ZDRUŽENIA
 • poskytuje zľavy na základe "Dohody o spolupráci"
 • bude propagovaný ubytovateľmi v ich VLASTNÝCH propagačných materiáloch a web stránkach, klient sa dozvie o partnerovi (resp.zariadení partnera) a jeho službách pri ubytovaní sa v ubytovacom zariadení a obdržaní zľavovej kartičky, na základe ktorej môže čerpať zľavu u partnera
 • bude propagovaný prostredníctvom propagačných materiálov združenia: webové stránky združenia www.pavcina-lehota.sk, výstavy cestovného ruchu, letáky a iné propagačné materiály
 • nemá právo zasahovať do chodu združenia, ale môže byť prizvaný ako poradca pri činnosti združenia na valné zhromaždenie
 1. PARTNER SA ZAREGISTRUJE AKO ČLEN ZDRUŽENIA
 • partner ako člen združenia musi zaplatiť vstupný poplatok a ročné členské viď tabuľka nižšie
 • poskytuje zľavy na základe "Dohody o spolupráci"
 • bude propagovaný ubytovateľmi v ich VLASTNÝCH propagačných materiáloch a web stránkach, klient sa dozvie o partnerovi (resp. zariadení partnera) a jeho službách pri ubytovaní sa v ubytovacom zariadení a obdržaní zľavovej kartičky, na základe ktorej môže čerpať zľavu u partnera
 • bude propagovaný prostredníctvom propagačných materiálov združenia: webové stránky združenia www.pavcina-lehota.sk, výstavy cestovného ruchu, letáky a iné propagačné materiály
 • má právo zasahovať do chodu združenia ako jeho riadny člen

Podmienkami vstupu a zotrvania v združení sú nasledovné poplatky:

VSTUPNÝ ZAKLADATEĽSKÝ POPLATOK (jednorazový) 50 €
ROČNÉ ČLENSKÉ 35 €

Uvedená tabuľka znamená, že člen - partner pri registrácii zaplatí poplatok 50 € a členské na príslušný rok v sume 35 €, resp. alikvótnu časť poplatku podľa termínu vstupu.

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás kontaktujte prosím emailom na adrese zdruzenie@pavcina-lehota.sk.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.

Členovia predstavenstva združenia

Ing. Milan Hajkovský

PhDr. Šebo Ján

RNDr. Šmelikova Jana

Mgr. Staroňová Zuzana

Mgr. Juriš Marek

 

 

Údaje o združení

Združenie cestovného ruchu Pavčina Lehota - Jasná
OÚ Pavčina Lehota 71
031 01 Pavčina Lehota
IČO: 42059984
email: zdruzenie@pavcina-lehota.sk